1.3 เครื่องมือ ToolBox

แถบ Tools Box

doc03 tool01

ลักษณะการใช้งานเครื่องมือต่างๆ มีดังนี้
1. Selection Tool 

ใช้สำหรับคลิกเลือก object ในพื้นที่หนึ่งของ Stroke color (สีขอบเส้น) หรือ Fill color (สีพื้นหลัง) ตามต้องการ

doc03 tool02

2. Subselection Tool 

ใช้สำหรับสร้าง handle บน object

handle นี้ใช้ปรับรูปทรง, ความโค้งของ object ตามที่ต้องการ

doc03 tool03

3. Line Tool 

ใช้สำหรับลากเส้นตรงโดยเลือกสีเส้นตรง Stroke color ของแถบ Colors
doc03 tool04

4. Lasso Tool 

ใช้สำหรับคลิกเลือกวัตถุ object  ได้อย่างอิสระ

doc03 tool05

ที่แถบ Options ของ Lasso Tool จะมีรูปให้เลือก 3 อย่างให้เลือกใช้
doc03 tool06

5. Pen Tool 

ใช้สร้าง handle เพิ่มสำหรับใช้งานต่อใน Subselection Tool   หรือใช้สำหรับสร้างรูปหลายเหลี่ยม
doc03 tool07

6. Text Tool type

ใช้สร้างพิมพ์ตัวอักษร
doc03 tool08

7. Oval Tool 

ใช้สำหรับสร้างรูปวงกลมหรือวงรีขึ้นมา โดยที่แถบ Color     Stroke Color เป็นตัวกำหนดสีขอบเส้น และ Fill Color เป็นตัวกำหนดสีพื้นหลัง
doc03 tool09

หากกดปุ่ม shift ค้างไว้ขณะวาด จะได้รูปวงกลมเท่านั้น

doc03 tool10

8. Rectangle Tool 

ใช้วาดรูปสี่เหลียมมุมฉาก โดยที่แถบ Color     Stroke Color เป็นตัวกำหนดสีขอบเส้น และ Fill Color เป็นตัวกำหนดสีพื้นหลัง (ปรับสีเหมือนกันกับวงกลม)

หากกดปุ่ม shift ค้างไว้ขณะวาด จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น
doc03 tool11

ที่แถบ Options จะมีฟังก์ชันรูป         สำหรับสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมโค้ง เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ขนาดรัศมีที่มุมของสี่เหลี่ยม
doc03 tool12

9. Pencil Tool 

ใช้สำหรับวาดเส้นได้อย่างอิสระ
doc03 tool13

doc03 tool14
ที่แถบ Options สำหรับ Pencil Tool จะมีฟังก์ชันสำหรับปรับให้เส้นตรงขึ้น, โค้งขึ้น หรือไม่ปรับเส้น ดังรูปตามลำดับ
ตัวอย่างการวาดด้วยดินสอ
pencil-car

10. Brush Tool 

ใช้สำหรับวาด object โดยมีสีตาม Fill Color ของแถบ Color
doc03 tool15

ที่แถบ Options สำหรับ Brush Tool จะมีฟังก์ชันสำหรับ ปรับวิธีการใช้ Brush Tool ดังนี้
doc03 tool16

 • เครื่องมือตรงซ้ายบนใช้สำหรับปรับให้ :

1) ระบายสีตามปกติ

2) ระบายสีไม่ให้ทับเส้น

3) ระบายสีไม่ให้ทับ object ใดๆ

4) ระบายสีทับได้ในพื้นที่ที่ใช้ Selection Tool เลือกไว้ก่อน

5) ระบายสีในพื้นที่ที่ไม่ใช่เส้น โดยจะระบายได้เฉพาะในบริเวณที่จุดเริ่มระบายทับอยู่

 • เครื่องมือตรงขวาบนใช้สำหรับทำให้การระบายสีที่มีการไล่ระดับสีมีจุดศูนย์กลางของสีอยู่ที่จุดๆ หนึ่งเสมอ
 • เครืองมือตรงกลางใช้ปรับขนาด brush
 • เครื่องมือข้างล่างใช้เปลี่ยนรูปร่าง brush

11. Free Transform Tool 

ใช้สำหรับปรับรูปร่างของ object ที่วาดไว้แล้วโดยรูปแบบที่เป็น default จะสามารถปรับขนาดและหมุน object ได้
doc03 tool17

ที่แถบ Options จะมีเครื่องมือเพิ่มเติมดังนี้

doc03 tool18

 • ที่มุมซ้ายบนใช้บิดให้เอียงและหมุน object (Rotate and Skew)
 • ที่มุมขวาบนใช้ย่อขยาย object โดยมีอัตราส่วนของด้านคงที่ (Scale)
 • ที่มุมซ้ายล่างใช้บิด object (Distort)
 • ที่มุมขวาล่างใช้เปลี่ยนรูปร่าง object อย่างอิสระ (Envelope)

12. Ink Bottle Tool 

ใช้สำหรับใส่เส้นของให้กับ object ที่ไม่มีเส้นขอบ หรือเปลี่ยนสีของเส้นขอบโดยสีของเส้นขอบจะเป็นสีของ Stroke Color ในแถบ Colors
doc03 tool20

13. Paint Bucket Tool paint

ใช้สำหรับลงสีในรูปปิด โดยสีที่ลงจะเป็นสีของ Fill Color ในแถบ Colors

doc03 tool21

ที่แถบ Options จะมีเครื่องมือให้เลือกว่าสามารถลงสีในรูปปิดเท่านั้น หรือสามารถลงสีในรูปเปิดที่มีรูขนาดเล็กหรือใหญ่เท่าใด

14. Eyedropper Tool 

ใช้สำหรับเลือกสีมาใส่ในช่องสีของ Stroke Color หรือ Fill Color ในแถบ Color   จากสีหนึ่งของ object ใน workspace

doc03 tool22
ในรูปใช้ Eyedropper  ดูดสีน้ำเงิน เมือดูดแล้วเครื่องมือจะกลายเป็น  Paint Bucket

15. Eraser Tool 

ใช้ลบ Object

doc03 tool23

ที่แถบ Options มีเครื่องมือเพิ่มเติมดังนี้

 • เครื่องมือตรงมุมซ้ายบนใช้ปรับให้ :

1) Erase Normal ลบตามปกติ

2) Erase Fills ลบเฉพาะพื้นที่ในเส้นขอบ

3) Erase Line ลบเฉพาะเส้น

4) Erase Selected  ลบได้เฉพาะในพื้นที่ที่ใช้ Selection Tool เลือกไว้ก่อน

5) Erase Inside  ลบในพื้นที่ที่ไม่ใช่เส้น โดยจะลบได้เฉพาะในบริเวณที่จุดเริ่มลบทับอยู่

 • เครื่องมือตรงมุมขวาบน (เรียก faucet) ใช้ลบรูปปิดทีละรูป
 • เครื่องมือตรงด้านล่างใช้ปรับขนาดและรูปร่างของ eraser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass