แบบฝึกหัด 1.2 การบันทึกเสียง

คำสั่ง
ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเสียงให้เรียบร้อย (ดูที่คู่มือ)ลองบันทึกเสียงตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างไฟล์ใหม่
2. คลิกที่ปุ่มบันทึก
3. กดปุ่มหยุดบันทึก
4.คลิกบันทึกแฟ้ม File > save

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass