4.1.3 ภาพเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนรูปทรง Shape Tweening

ภาพเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนรูปทรง(Shape Tween) เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของวัตถุจากรูปทรงหนึ่งไปเป็นอีกรูปทรงหนึ่งหรือเปลี่ยนจากวัตถุหนึ่งไปเป็นอีกวัตถุหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากแบบ Motion คือ Motion จะเกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุเพียงชิ้นเดียว แต่แบบ Shape จะเกิดการเคลื่อนไหวโดยใช้วัตถุ2 ชิ้น ซึ่งเหมาะสำหรับภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบหนึ่งไปเป็นแบบอื่นอย่างสิ้นเชิง เช่นเปลี่ยนจากคนเป็นหุ่นยนต์ จากกางเกงเป็นกระโปรง จากดวงอาทิตย์เป็นดวงจันทร์ เป็นต้น
เฟรมระหว่างกลาง คือ เฟรมที่โปรแกรมสร้งให้โดยอัตโนมัติตาม ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ของตัวละครที่เรา
doc06-animate05

ตัวอย่าง
doc05 shape
ข้อควรรู้
แอนิเมชั่นแบบเชฟทวีนจะทำได้กับวัตถุที่เป็นรูปทรงพื้นฐานเท่านั้น หากเป็น ซิมโบล อินสแตนซ์ ภาพบิตแมต ข้อความ เราจะต้องทำการ Break Apart เพื่อเป็นรูปทรงพื้นฐานเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้


คำสั่งที่ใช้ในการทำงาน
1. Insert Keyframe หรือ กดปุ่ม F6
1.1 คลิกขวาที่เฟรมีที่ต้องการ
1.2 คลิกคำสั่ง Insert KeyFrames

2. คำสั่ง Creat Shape Tween
2.1 คลิกขวาที่เฟรมระหว่างเฟรมเริ่มต้นและเฟรมสิ้นสุด
2.2 เลือกคำสัง Create Shape Tween

3. Remove Frame
3.1 ลากเมาส์คลุมเฟรมที่ต้องการลบเฟรมและคีย์เฟรมที่ผิด
3.2 คลิกขวา> Remove Frames

 

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass