2.3 พิมพ์ข้อความให้สวยงาม

ให้นักเรียนฝึกพิมพ์ข้อความและตกแต่งให้สวยงามตามตัวอย่าง

1. การพิมพ์ข้อความ

2. ข้อความที่ได้จะต้องทำการแยกชิ้น (BreakApart)

จะได้


เทสีใส่ได้ดังรูป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass