1.1 แนะนำโปรแกรม Flash

01 แนะนำโปรแกรม FLASH

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Flash

โปรแกรม Flash คืออะไร ?

โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้, สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้(Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทำงานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++, C#, C#.NET, VB, VB.NET, JAVAและอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก มีผลทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf,eps, ai, dxf, bmp, jpg, gif, png เป็นต้น

โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บ ทำให้การนำเสนอทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงานต่างๆ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทำงานได้กับหลายๆ แฟลตฟอร์ม (Platform)

พัฒนาการของ Flash CS3

Flash CS3 เป็นโปรแกรมกราฟิกและมัติมีเดีย ที่มีการพัฒนามาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ยังเป็น Macromedia Flash ในเวอร์ชั่น 3, 4, MX, MX 2004 และ Flash 8 ของบริษัท Macromedia แต่ปัจจุบันถูกซื้อกิจการมารวมอยู่ในแพ็กเกจ Adobe Desigh Permium CS3 ของบริษัท Adobe ซึ่งได้นำมาพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความสามารถสูงขึ้น และรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Window XP และ Window Vista

 

เปิดโปรแกรมทำได้หลายวิธี เช่น คลิกที่ start >all programs > FlashCS
doc012 properties

หรือดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม Flash

doc013 properties

หน้าจอแรกของ Flash CS3 จะเรียกโปรแกรมขึ้นมาดังรูป
doc014 properties

หน้าจอแรกของ Flash CS3

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Flash CS ประกอบด้วย

doc015 properties

Flash มีหน้าต่างการทำงานลักษณะเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ทำงานบน Windows ดังนี้

 • Title Bar แสดงปุ่มควบคุมหลัก (Control Menu), ชื่อโปรแกรม และปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
  doc016 properties
 • Menu Bar  แถบคำสั่ง  จะประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆของโปรแกรม จะเก็บไว้เป็นหวมดหมู่ ได้แก่ เมน ูFile, Edit, Insert, Modify, Text, Commands, Control, Windows และ Help
  doc017 properties
 • Toolbox   กล่องเครื่องมือ เป็นส่วนที่เก็บเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้งาน
  doc018 properties
 • Timeline หน้าต่างแสดงเส้นควบคุมเวลาสำหรับการนำเสนอผลงาน ประกอบด้วยส่วนทำงานเกี่ยวกับ Layer และ Timeline
  Timeline   คือ ส่วนที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  1. Layer เปรียบเสมือนแผ่นใสที่วาดภาพได้ หรือวางอ็อบเจ็กต์ลง เมื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวต่างๆ Layer แต่ละแผ่นจะแยกอิสระต่ออกัน สามารถเปลี่ยนตำแหน่งซ้อนทับกันได้
  2. Timeline เป็นส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของภาพวาดต่างๆ ภายในจะประกอบเป็นตารางเล็กและมีแถบบอกจำนวนเฟรมด้านบนรวมทั้งมีเส้นสีแดงที่เรียกว่า “Playhead” ดังภาพต่อไปนี้

  doc019 properties

 • Panel หน้าต่างควบคุมฟังก์ชันงาน ซึ่งมีหลายฟังก์ชัน (หลายหน้าต่าง)

doc0110 properties

 • Library หน้าต่างควบคุมเกี่ยวกับชุดวัตถุของโปรแกรม ได้แก่ Symbols, Buttons, Movies

 doc0111 properties

 • Work Area พื้นที่ทำงาน ประกอบด้วยพื้นที่ว่างสำหรับวางวัตถุแบบชั่วคราว และพื้นที่ของเวที (Stage)ทั้งหมดบนพื้นสีแดง
  doc0112 properties
 • Stage พื้นที่ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกว่า “เวที” เมื่อมีการนำเสนอผลงานจะแสดงเฉพาะวัตถุบน Stage เท่า
  doc0113 properties

 Properties   คือ ส่วนที่ใช้เป็นจอภาพ Panel ที่ใช้สำหรับแสดงคุณสมบัติของอ็อบเจ็กต์ต่างๆที่มีใน Macromedia Flash mx โดยแสดงแบบโต้ตอบ (Interactive) ต่อการคลิกเมาส์า จะเห็นรูปภาพดังนี้
doc011 properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass