ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความเป็นมา ความหมาย หลักการ และบอกประเภทของเอนิเมชั่นได้
2. รู้จักและบอกส่วนประกอบต่างๆและส่วนการทำงานต่างๆของ  Flashได้
3. สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ (Toolbox)และใช้งานส่วนต่างๆของโปรแกรม  Flashได้
4. สามารถวาดภาพที่กำหนดให้และตามจินตนาการได้
5. สามารถสร้างนำ Symbol แต่ละแบบนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม อย่างมีความรู้และเข้าใจ
6. สร้างวัตถุให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆตามความต้องการได้
7. รู้จักและจัดการเลเยอร์(Layer)ได้
8. เพิ่ม ลบ จัดลำดับแก้ไขฉาก(Scene)ได้
9. สามารถใช้ไฟล์เสียงที่เหมาะสมแทรกเข้ากับอนิเมชั่นโดยโปรแกรม  Flash
10. สามารถเผยแพร่ การทำ publish เพื่อใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้น ใช้งานได้ในรูปแบบต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass