คำอธิบายรายวิชา

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา    ง 20250    รายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     
จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง         
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและประเภทของภาพเคลื่อนไหว พัฒนาการและความสามารถของโปรแกรม Flash ส่วนต่างๆของโปรแกรม แถบเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดรูปต่างๆ การใช้ และปรับแต่งสี เครื่องมือในการตกแต่งภาพ เครื่องมือจัดตำแหน่ง การสร้างตัวอักษร การใช้งาน Symbol, Instance และ Layer การจัดการกับเสียง การสร้างงานภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame By Frame, Motion Tweening ,  Shape Tweening  การเพิ่มและจัดการ Scene   และการเผยแพร่ผลงาน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตัดต่อเสียงและบันทึกเสียง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม  Flash เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมี จิตสำนึกได้ 

ผลการเรียนรู้ 

  1. บอกความเป็นมา ความหมาย หลักการ และบอกประเภทของภาพเคลื่อนไหวได้
  2. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS3
  3. สามารถวาดและปรับแต่งรูปภาพที่กำหนดให้และตามจินตนาการได้ 
  4. สามารถสร้างนำ Symbol แต่ละแบบนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  5. สร้างภาพเคลื่อนไหวได้
  6. สามารถใช้เสียงแทรกเข้ากับภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสม
  7. สามารถสร้างชิ้นงานเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆได้

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass