คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ง 22201 วิชา ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการใช้งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการขั้นตอน และปฏิบัติเกี่ยวับการสร้างงานอนิเมชั่น ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องของ ความต้องการของระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกค์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวาดรูปต่างๆ การใช้ และปรับแต่งสี เครื่องมือในการตกแต่งภาพ เครื่องมือจัดตำแหน่ง การสร้างตัวอักษร การใช้งาน Symbol, Instance และ Layer การจัดการกับเสียง หลักการสร้างงานอนิเมชั่น และการเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานอนิเมชั่น ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีจิตสำนึกได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass