แบบฝึกหัด 7.1 Publish File

คำสั่ง
1. ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างงาน Test Publish
2. คัดลอกไฟล์ไปเก็บไว้ที่โฟล์เดอร์ของนักเรียน
3. ให้แตกไฟล์ออกดังตัวอย่าง

extrac

จะได้โฟลเดอร์
Test-Publish

การ Publish ภาพนิ่ง
ขั้นที่ 1
 ให้นักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Flash เปิดไฟล์ แบบฝึก Scene-com-sound เลื่อนหาช่วงภาพนิ่งที่ต้องการ
publish-kb

ขั้นที่ 2 คลิกที่เมนู File > Publish setting
ขั้นที่ 3 เลือกตามตัวอย่างในภาพ แล้วคลิกปุ่ม Publish แล้วคลิก  OK

publish-image

 

เมื่อดูที่โฟลเดอร์ Test Publish จะได้ไฟล์ภาพนิ่งดังตัวอย่าง
publish-image2
ลองดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ภาพนิ่งดู

 

การ Publish ภาพเคลื่อนไหว
ขั้นที่ 1
 ให้นักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Flash เปิดไฟล์ แบบฝึก Scene-com-sound 
ขั้นที่ 2 คลิกที่เมนู File เลือกเมนูย่อย Publish setting
ขั้นที่ 3 เลือกตามตัวอย่างในภาพ แล้วคลิกปุ่ม Publish

publish-mov
จะได้ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวดังตัวอย่าง
publish-mov2

ขั้นที่ 4 เสร็จแล้วปิดโปรแกรมแฟลช

ขั้นที่ 5 เข้าไปเปิดดูใน โฟลเดอร์ Test Publish จะพบว่ามีไฟล์ชื่อว่า
1. แบบฝึก Scene-com-sound.swf
2. แบบฝึก Scene-com-sound.html
3. แบบฝึก Scene-com-sound.swf
ทดลองดับเบิลคลิกที่ไฟล์ทั้งหมดนี้จะพบว่าสามารถแสดงภาพได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแฟลช

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass