เรื่องที่ 4 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
           การสร้างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม  Flash จะคล้ายกับหลักการสร้างภาพยนต์ โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นฉากย่อยๆ ที่เรียกว่าซีน (Scene) ซึ่งแต่ละซีนจะประกอบด้วยภาพนิ่งจำนวนมากที่เรียกว่า เฟรม (Frame) เมื่อนำภาพเหล่านี้ออกมาแสดงอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว
จะเห็นว่าหลักการก็ไม่ต่างไปจากการวาดรูปในกระดาษที่ต่อเนื่องกัน โดยแต่ละรูปจะเปลี่ยนไปทีละน้อย เมื่อลองนำเอารูปมาเรียงซ้อนกันแล้วรีดกระดาษให้เปิดเร็วๆก็จะเกิดภาพเคลื่อนไหวขึ้นมา
          ในโปรแกรม Flash จะประกอบด้วยภาพที่เรียงต่อกันหลายชั้น เรียกว่า เลเยอร์ (Layer) เหมือนแผ่นใสที่เรียงซ้อนกัน เช่น ภาพพื้นหลังและตัวละครจะแยกออกจากกัน เมื่อนำมาเรียงซ้อนกันก็จะเห็นเป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่เป็นชิ้นงาน

รูปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป


อิอิ

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass